Up

มาตรา 19 การแบ่งส่วนงานและการบริหารงานภายใน ให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับของสภาสถาบัน

 

 
 
Powered by Phoca Download