Up

มาตรา 38 ข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนว่าด้วย การประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่ง

 

 
 
Powered by Phoca Download