Up

มาตรา 48 ข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนว่าด้วย หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณาจารย์ และการพ้นตำแหน่งคณาจารย์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน

 

 
 
Powered by Phoca Download